Speed-Link SL-150000-BK qo‘llanma

Speed-Link SL-150000-BK
8.9 · 1
PDF qo‘llanma
 · 2 sahifa
Inglizcha
qo‘llanmaSpeed-Link SL-150000-BK

SNAPPY

CARD READER

INFO GUIDE

VER. 1.0
SL-150000-BK

ΥΠΌΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
(ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

ΑΠΌΡΡΙΨΗ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα οικιακά
απορρίμματα. Ακατάλληλη αποθήκευση/απόρριψη παλαιών συσκευών ή μπαταριών/
συσσωρευτών μπορεί, λόγω ενδεχόμενα υφιστάμενων επιβλαβών ουσιών, να προκαλέσει
ζημιά στο περιβάλλον και/ή στην ανθρώπινη υγεία και να οδηγήσει σε κυρώσεις σύμφωνα με τη
νομοθεσία. Η παράδοση σε μια επίσημη υπηρεσία συλλογής είναι δωρεάν και είναι υποχρεωτική
νομικά, εξασφαλίζει τη σωστή απόρριψη ή ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση και συνεισφέρει
στην προστασία του περιβάλλοντος. Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις αρχές, τα κέντρα
διάθεσης απορριμμάτων ή τα εξειδικευμένα καταστήματα. Τα μεγάλα καταστήματα λιανικής
(καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με μια επιφάνεια ≥ 400m²) παραλαμβάνουν
δωρεάν τις μικρές συσκευές (όλες οι διαστάσεις < 25εκ.) και άλλα μόνο στην περίπτωση αγοράς
παρόμοιων προϊόντων. Αφαιρείτε εφόσον είναι δυνατό τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
CZ

POUŽITÍ DLE URČENÍ

Tento produkt je určen jako vstupní zařízení pro zapojení do počítače pro domací použití
nebo pro použití v kanceláři v suchých, uzavřených prostorách. Je bezúdržbový. Neotevírat
ani nepoužívat v případě poškození. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob z důvodu neopatrného, neodborného použití, nebo z důvodu použití
výrobku za jiným účelem, než který byl uveden.

INFORMACE O KONFORMITĚ

Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

LIKVIDACE

Tento symbol znamená, že se výrobek nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.
Nesprávné skladování/nesprávná likvidace starého přístroje nebo baterií/akumulátorů
může z důvodu možnosti obsahu škodlivých látek škodit životnímu prostředí a/nebo
ohrozit zdraví lidí a vést k sankcím podle právních předpisů. Jejich odevzdání na oficiálním
sběrném místě je zdarma a předepsáno zákonem, bezpečně zajišťuje správnou likvidaci nebo
recyklaci/opětovné použití a přispívá k ochraně životního prostředí. Informace poskytnou
úřady, recyklační sběrny nebo specializované obchody. Velkoobchodníci (prodejní plocha
elektrických spotřebičů ≥ 400m²) přijmou malé spotřebiče (všechny rozměry <25cm) zdarma a
další pouze při zakoupení rovnocenných výrobků. Dle možnosti vyjmout baterie/akumulátory.

TECHNICKÝ SUPORT

V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT

UTILIZAÇÃO SEGUNDO AS NORMAS

Este produto deve ser utilizado como dispositivo de interação para a ligação a um computador
e para o lar ou escritório em espaços secos e fechados. Não necessita manutenção. Não abrir
ou utilizar em caso de danos e defeitos. A Jöllenbeck GmbH não é responsável por danos no
produto ou ferimentos pessoais devido ao uso descuidado, impróprio ou não de acordo com o
propósito declarado.

INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta frequência (instalações
radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento
do aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
aparelhos que interferem.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que o produto e as pilhas correspondentes não podem ser deitados
no lixo comum. A armazenagem/eliminação inadequada de aparelhos antigos ou pilhas/
baterias podem causar penalizações segundo as legislações vigentes e danos ao meio
ambiente e/ou lesões à saúde humana, possivelmente devido às substâncias tóxicas. A
entrega em um ponto de recolha é gratuita e obrigatória legalmente, garante a eliminação
correta ou a reciclagem/reutilização, contribuindo com a proteção do meio ambiente. As
informações sobre os pontos de reciclagem ou dos estabelecimentos podem ser obtidas
através das autoridades municipais. Os grandes comércios (com superfícies de venda de
eletrodomésticos ≥ 400 m²) recolhem aparelhos pequenos (todas as medidas < 25 cm)
gratuitamente, outros apenas na aquisição de produtos do mesmo valor. Remover pilhas/
baterias se possível.

SUPORTE TÉCNICO

Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em contacto com o
nosso serviço de atendimento que pode aceder rapidamente através de nosso website
www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
DK

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til brug som indlæseenhed til tilslutning til en computer og må
bruges i private hjem eller på kontorer i tørre, lukkede rum. Det er vedligeholdelsesfrit. Må
ikke åbnes eller bruges, hvis det er beskadiget. Jöllenbeck GmbH giver ikke garanti for skader
på produktet eller personskader, som er forårsaget af uagtsom, uhensigtsmæssig eller forkert
anvendelse eller anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med det angivne formål.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING

Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.

BORTSKAFFELSE

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaes sammen med
husholdningsaaldet. Uhensigtsmæssig opbevaring/bortskaelse af udtjente apparater
eller batterier/genopladelige batterier kan muligvis være til skade for miljøet og
menneskers helbred og føre til sanktioner i henhold til lovgivningen. Aflevering til et ocielt
indsamlingssted er gratis og foreskrevet i loven og sikrer korrekt bortskaelse eller genbrug/
genanvendelse og bidrager dermed til beskyttelse af miljøet. Du kan få nærmere informationer
hos myndighederne, genbrugspladserne eller i specialforretninger. Store forretninger
(salgsareal for elapparater ≥ 400m²) tager små apparater (alle mål < 25cm) gratis retur - nogle
forretninger kun ved køb af lignende produkter. Tag så vidt muligt batterierne/de genopladelige
batterier ud.

TEKNISK SUPPORT

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på
vores webside www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska användas som inputapparat och anslutas till en dator i torra utrymmen
inomhus i hemmet eller på kontoret. Produkten är underhållsfri. Försök inte öppna produkten
och använd den inte om den är skadad. Jöllenbeck GmbH ansvarar inte för några skador på
produkten eller personskador som är ett resultat av oaktsamhet, felaktig behandling eller för
att produkten använts i andra syften än de som specificeras av tillverkaren.

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska
du försöka öka avståndet till den apparat som stör.

KASSERING

Den här symbolen betyder att produkten inte får slängas bland de vanliga
hushållssoporna. Gamla apparater eller batterier kan innehålla farliga ämnen som skadar
miljön och/eller människors hälsa. Att förvara eller kassera dem på fel sätt kan leda till
påföljder enligt gällande lag. Det kostar ingenting att lämna in dem till ett allmänt
insamlingsställe, vilket man också är skyldig till enligt lag. På så sätt garanteras att den här
typen av produkter kasseras, återvinns eller återanvänds korrekt och på ett sätt som gynnar
miljön. Information finns hos myndigheter, återvinningsanläggningar och specialistföretag.
Stora butiker (≥ 400m² säljyta för elektriska apparater) tar emot mindre produkter (alla mått <
25cm) kostnadsfritt, mindre butiker bara när man köper likvärdiga produkter. Ta helst ut
batterierna.

TEKNISK SUPPORT

Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den
snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
NO

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Produktet kobles som inndataenhet til en datamaskin for innendørs hjemme- eller kontorbruk,
og må beskyttes mot fuktighet. Produktet er vedlikeholdsfritt. Ikke forsøk å åpne produktet, og
ikke bruk det hvis det er skadet. Jöllenbeck GmbH kan ikke holdes ansvarlig for produkt- eller
personskader som skyldes at produktet er brukt på en uaktsom eller ikke-forskriftsmessig
måte, eller til andre formål enn det som er tiltenkt.

SAMSVARSANVISNING

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

KASSERING

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall. På grunn av det mulige innholdet av skadelige stoer kan en
ikke-forskriftsmessig oppbevaring/kassering av gamle apparater eller batterier forårsake
miljø og/eller helseskader og bli straet iht. lov. Innlevering til et osielt innsamlingssted er
gratis og lovpålagt, sikrer korrekt kassering eller gjenbruk/resirkulering og bidrar til å beskytte
miljøet. Kontakt aktuelle myndigheter, en gjenvinningsstasjon eller faghandel for mer
informasjon. Større forhandlere (elektrobutikker med et salgsareal på ≥ 400m²) tar imot små
apparater (alle mål < 25cm) gratis, mens andre kun tar imot brukte varer ved kjøp av et
likeverdig produkt. Ta ut batteriene hvis det er mulig.

TEKNISK SUPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som
du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
RO

UTILIZARE CONFORMĂ

Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru conectarea la
un computer de uz domestic sau la birou, în spații închise și uscate. Produsul nu necesită
întreţinere. A nu se deschide și a nu se folosi dacă prezintă daune. Compania Jöllenbeck GmbH
nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate
de utilizarea neatentă, necorespunzătoare sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
producător.

INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA

Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii
de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi
defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.

ELIMINAREA

Acest simbol indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat la gunoiul menajer.
Depozitarea/eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor sau bateriilor/acumulatoarelor
poate dfi dăunătoare, datorită componentelor nocive, pentru mediu și/sau sănătate, fiind
sancționată conform legii. Acestea pot fi predate gratuit la un punct de colectare oficial,
conform legislației în vigoare, garantând astfel eliminarea și/sau verificarea/reciclarea lor
corectă și contribuind la protecția mediului. Pentru informații adresați-vă autorităților,
punctelor de colectare sau magazinelor specializate. Distribuitorii importanți (magazine cu
suprafețe ≥ 400m²) colectează gratuit echipamentele mici (toate dimensiunile < 25cm), iar
altele numai la cumpărarea unor produse cu aceeași valoare. Dacă este posibil, scoateți
bateriile/acumulatorul.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de
asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.
HR

NAMJENSKA UPORABA

Ovaj proizvod prikladan je samo kao uređaj za unos priključen na računalo i za uporabu u
domaćinstvu ili uredu u suhim i zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne
otvarajte i koristiti ako je oštećen. Tvrtka Jöllenbeck GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost
za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom i nenamjenskom uporabom, ili uporabom
koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda.

NAPOMENA O SUKLASNOSTI

Djelovanje jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio uređaji, mobilni telefoni,
mikrovalno pražnjenje) može omesti rad uređaja. U tom slučaju pokušajte povećati udaljenost
između izvora smetnji i uređaja.

ZBRINJAVANJE

Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odložiti zajedno s kućnim smećem. Nepravilno
skladištenje/odlaganje starih uređaja ili baterija/akumulatora zbog eventualnog sadržaja
štetnih tvari može uzrokovati onečišćenje okoliša i/ili naškoditi zdravlju ljudi te za
rezultirati zakonskim sankcijama. Isti se mogu besplatno predati na službenim mjestima za
prikupljanje otpada, što je propisano zakonom, i predstavlja ispravno i sigurno zbrinjavanje ili
recikliranje i pridonosi zaštiti okoliša. Informacije se mogu dobiti u gradskim poglavarstvima,
centrima za recikliranje ili specijaliziranim trgovinama. Veće trgovine (s prodajnom površinom
za električne aparate ≥ 400m²) besplatno će preuzeti manje uređaje (sve dimenzije < 25cm), a
ostale samo prilikom kupnje istovrsnog proizvoda. Baterije/akumulatore po mogućnosti
izvadite.

TEHNIČKA PODRŠKA

U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas obratite se našoj podršci koju
najbrže možete kontaktirati putem naše internetske stranice www.speedlink.com.
Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
RS

NAMENSKA UPOTREBA

Ovaj proizvod je pogodan samo kao ulazni uređaj za povezivanje sa računarom za kućnu
upotrebu te uredsku upotrebu u suvim i zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje.
Nemojte otvarati ili koristiti ako je oštećen. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima
odgovornost za štete na proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive i nestručne primene ili
usled korišćenja koje nije u skladu s navedenom svrhom.

NAPOMENA O USKLAĐENOSTI

Delovanjem jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio sistemi, mobilni
telefoni, mikrotalasna pražnjenja) može doći do pogoršanja funkcija uređaja (uređajâ). U tom
slučaju pokušajte povećati udaljenost od uređaja koji izazivaju smetnje.

ODLAGANJE

Ovaj znak znači da proizvod ne smete odlagati zajedno s nerazvrstanim kućnim otpadom.
Nestručno skladištenje/odlaganje starih uređaja ili baterija/punjivih baterija može zbog
eventualno prisutnih štetnih materija biti štetno za životnu okolinu i/ili zdravlje ljudi i
dovesti do zakonskih sankcija. Predaja na zvaničnim mestima za prihvatanje otpada je
besplatna i zakonom propisana, ona osigurava pravilno odlaganje ili iskorišćavanje/reciklažu i
doprinosi zaštiti životne okoline. Informacije ćete dobiti od državnih službi, reciklažnih dvorišta
ili specijalizovanih prodavnica. Veliki prodavci (prodajna površina za električne uređaje ≥
400m²) besplatno preuzimaju male uređaje (sve dimenzije < 25cm), drugi samo pri kupovini
uređaja iste vrednosti. Ako je moguće uklonite baterije/punjive baterije.

TEHNIČKA PODRŠKA

Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj službi za podršku do koje najbrže
možete doći putem naše internet stranice www.speedlink.com.
Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
SL

PREDVIDENA UPORABA

Ta izdelek je namenjen le za uporabo kot vnosna naprava za priključitev na računalnik za
uporabo v suhih, zaprtih prostorih v domačem gospodinjstvu ali pisarni. Izdelka ni treba
vzdrževati. Izdelka ne odpirajte in ga ne uporabljajte poškodovanega. Družba Jöllenbeck
GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na izdelku ali telesne poškodbe oseb na
podlagi nepazljive, neustrezne uporabe izdelka ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo
navedbam proizvajalca o ustrezni uporabi izdelka.

NAPOTEK O SKLADNOSTI

Pod vplivom močnih statičnih, električnih ali visokofrekvenčnih polj (radijske naprave, mobilni
telefoni, sprostitev mikrovalov) lahko pride do neugodnega vpliva na delovanje naprave
(naprav). V tem primeru poskusite povečati razdaljo do motečih naprav.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Nestrokovno shranjevanje/odstranjevanje odpadnih naprav ali baterij/akumulatorjev lahko
morebiti zaradi vsebovanih škodljivih snovi škodi okolju in/ali zdravju ljudi in privede do
sankcij v skladu z veljavno zakonodajo. Oddaja na uradnih zbirališčih je brezplačna in
predpisana z zakonom, zagotavlja pravilen način odstranjevanja odpadkov ali njihove
obdelave/recikliranja in pomeni prispevek k obvarovanju okolja. Informacije dobite pri upravnih
organih, na deponijah odpadkov za predelavo ali v specializiranih trgovinah. Večje trgovine (s
prodajno površino za električne naprave ≥ 400m²) manjše naprave (vse mere < 25cm)
brezplačno vzamejo nazaj, druge trgovine samo ob nakupu enakovrednih naprav. Baterije/
akumulatorje po možnosti odstranite.

TEHNIČNA PODPORA

Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za tehnično podporo, ki jo
najhitreje dosežete na naši spletni strani na
www.speedlink.com.
Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.

Qo‘llanma

Speed-Link SL-150000-BKga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Xotira o‘quvchilar toifasiga kiradi va 1 kishi tomonidan o‘rtacha 8.9 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Speed-Link SL-150000-BKga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting

Yordam kerakmi?

Speed-Link SL-150000-BKga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Speed-Link SL-150000-BK egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.

Savollar soni: 0

Speed-Link SL-150000-BK hususiyatlar ta’rifi

Quyida siz Speed-Link SL-150000-BKning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.

Umumiy
Brend Speed-Link
Rusm SL-150000-BK | SL-150000-BK
Mahsulot Xotira o‘quvchi
Shtrix-kod 4027301606669
Til Inglizcha
Fayl turi Foydalanuvchi qoʻllanmasi (PDF)
Performans
Uyumlu hafıza kartları CF,MMC,Memory Stick (MS),MicroSD (TransFlash),SD,xD
Dahili Hayir
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü 2000 GB
Aktarım hızı (Mb/sn) 480 Mbit/s
İletişim LED göstergeleri durum
Bağlantı
Arayüz USB 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) port miktarı 0
Entegre USB kablosu Evet
Ağırlık & boyutlar
Kablo uzunluğu 0.2 m
Genişlik 81 mm
Derinlik 56 mm
Yükseklik 14 mm
ko‘proq ko‘rsating

Tez-tez so‘raladigan savollar

Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Speed-Link SL-150000-BKda ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.

Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting

Natija yo‘q